przedszkole-lomianki

STATUS PRAWNY

Przedszkole Samorządowe  w Łomiankach jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym

Przedszkole działa na podstawie:

  • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U z 2004 r. nr 256 poz.2572. z późn. zm.) i wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych.
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)
  • Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdzany przez Burmistrza Miasta na każdy rok szkolny
  • Regulamin Przedszkola uchwalony i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną.

Organem prowadzącym placówkę jest Miasto i Gmina Łomianki 

Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki 
tel. (22) 7686324
fax (22) 7686302
umig@lomianki.pl
http://www.lomianki.pl

 

Urząd Miejski pracuje:

Poniedziałek 10.00 - 18.00
Wtorek - Piątek 8.00 - 16.00
 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/index.html