przedszkole-lomianki

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach z nią związanych, w szczególności w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, która opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci, ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.
Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

  
Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, wzbogacanego programami własnymi , zatwierdzanymi w trybie przewidzianym przepisami prawa.


REGULAMIN

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŁOMIANKACH

1.    Przedszkole Samorządowe w Łomiankach funkcjonuje przez cały rok szkolny, z 
       wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej  przez organ prowadzący.
2.    Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia.
3.    Przedszkole jest czynne w godzinach od 07.00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.
4.    Dzieci korzystające ze śniadania należy przyprowadzać najpóźniej do godziny 08.30.
5.    Rodzice przyprowadzają dziecko do sali i przekazują pod opiekę nauczycielowi.
6.    Nauczyciel przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za zdrowie, życie i
       bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodzica bez opieki na terenie 
       przedszkola lub przed furtką.
7.    Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub
       upoważnione na piśmie osoby zapewniające im bezpieczeństwo.
8.    Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru 
       w  przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on
       w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
9.    W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne świadczenia
        zdrowotne bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.  
10.   Do przedszkola prosimy przyprowadzać dzieci czyste i zdrowe, w przypadku
        wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel ma prawo zażądać zaświadczenia 
        lekarskiego.
11.    Rodzice powinni informować nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci, koniecznie
        podać listę alergenów - zwłaszcza pokarmowych.
12.   Rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o możliwości
        przebywania dziecka w grupie po odbytej chorobie zakaźnej. 
13.   Rodzice, których dzieci zostały przyjęte do przedszkola zobowiązani są do odpłatności
        za pobyt dziecka w placówce  zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach.
14.   O sprawach wychowawczo-dydaktyczno - opiekuńczych  związanych z dzieckiem 
        informuje personel pedagogiczny.
15.   Wszelkie sprawy dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej rodzice powinni
        kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli.
16.   Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego 
        personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.
17.   Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone 
        przez dzieci.
18.   Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu Przedszkola, interesować się
        zabawami, nauką i zachowaniem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie ogłoszenia
        znajdujące się na tablicy ogłoszeń.