przedszkole-lomianki

Ogłoszenie

Archiwalne :                       

     Łomianki, dnia 27 listopada 2017

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze  kandydatów na stanowisko

 

1.      Nazwa i adres jednostki:

Przedszkole Samorządowe w Łomiankach ul. Szpitalna 1, 05-092 Łomianki

2.      Stanowisko pracy:   referent ds. biurowych

3.      Zadania wykonywane na stanowisku:

1.      przyjmowanie, segregowanie oraz przekazywanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z placówki (zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej);

2.      rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących, w tym archiwizowanie korespondencji;

3.      przygotowanie materiałów i ich wprowadzanie do systemów obsługujących sprawozdania statystyczne, w tym sprawozdania SIO i inne;

4.      prowadzenie składnicy akt przedszkola, zgodnie z obowiązującą instrukcją działania organizacji i zakresu działania składnicy akt;

5.      prowadzenie rejestru jednolitego rzeczowego wykazu akt;

6.      organizowanie inwentaryzacji, wpisywanie sprzętów na fiszki inwentarzowe, po ich uprzednim ocechowaniu;

7.      prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników obsługi ;

8.      prowadzenie spraw związanych z odpłatnością rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu;

9.      wykonywanie innych zadań z zakresu działania placówki zleconych przez przełożonych.

4. Wymagania niezbędne :

1.      obywatelstwo polskie,

2.      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.      wykształcenie średnie,

5.      znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji zakresie organizacji pracy kancelaryjno –biurowej,

6.      znajomość obsługi komputera w zakresie  MS Office, Word, Excel i sprzętu biurowego,

5. Wymagania pożądane,

1.      umiejętność sprawnego planowania i organizacji pracy,

2.      komunikatywność, sumienność, samodzielność, kreatywność,

3.      znajomość aplikacji służących sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej.

6. Wymagane dokumenty:

1.      list motywacyjny,

2.      życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

3.      kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,

4.      podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

5.      podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu 
z pełni praw publicznych,

6.      podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7.      podpisane odręcznie oświadczenie o znajomości obsługi komputera,  

8.      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

9.      kopie świadectw pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia),

10.  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

11.  podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia  8 grudnia  2017 roku osobiście lub pocztą na adres:

 

Przedszkole Samorządowe w Łomiankach

ul.Szpitalna1 , 05-092 Łomianki

z dopiskiem na kopercie: „REFERENT DS. BIUROWYCH”

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia  8 grudnia  2017 roku.

Oferty (dokumenty aplikacyjne) odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

NABÓR PRACOWNIKÓW

Archiwalne :                       

Nauczyciel języka angielskiego

Przedszkole Samorządowe w Łomiankach zatrudni od 1 września 2015 r. nauczyciela języka angielskiego (z kwalifikacjami) w wymiarze 2/25 etatu. Oferty proszę przesyłać do 30.06.2015 r. na adres: ps.lomianki@wp.pl

 

________________________________________________________________________________________________________

Archiwalne :                 

Główny Księgowy 1/2 etatu

Główny Księgowy (1/2 etatu)